Jump to the main content block

Chair

Former Directors
Da-Zhen Su 08/1985 - 07/1990
Kuen-Nan Lin 08/1990 - 07/1992
Jian Hua 08/1992 - 01/1993
Rong-Gui Wu   02/1993 - 07/1994(Acting Dean)
Zhe-Xiong Chen 08/1994 - 07/1996
Rong-Hua Ye 08/1996 - 07/1998
Cherng-Yuan Lin 08/1998 - 07/2000
Jen-Chieh Lee 08/2000 - 07/2002
Wen-Jer Chang 08/2002 - 07/2004
Jang-Ping Wang 08/2004 - 07/2007
Daw-Shang Hwang 08/2007 - 07/2010
Hsien-Der Lee 08/2010 - 07/2013
Shin-Ping Soon 08/2013 - 07/2017
Cheung-Chieh Ku 08/2017 - 07/2020
Jung-Chang Wang 08/2020 - present

 

王榮昌  Jung-Chang Wang  Professor & Chairperson
Ext.:7100、7109
E-mail:jcwang@mail.ntou.edu.tw                                                                         
Profession:Two-Phase Flow、CFD Numerical、Thermal Module、LED Lighting
Laboratory:熱流照明實驗室